شاخص های بین المللی

شاخص های بین المللی رتبه بندی کشورها براساس شاخص خلاقیت سال 2015 رتبه بندی کشورها بر اساس شاخص جهانی رقابت پذیری استعداد سال 2017 رتبه بندی کشورها براساس شاخص شکاف جنسیتی سال 2016 رتبه بندی کشورها بر اساس شاخص توسعه دولت الکترونیک سال 2016 رتبه بندی کشورها بر اساس شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات سال 2016 رتبه بندی کشورها بر اساس شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری سال 2017 رتبه بندی کشورها بر اساس شاخص آزادی اقتصادی سال 2017 رتبه بندی کشورها بر اساس شاخص حقوق مالکیت (IPRI) سال 2017 رتبه بندی کشورها بر اساس شاخص جرم (امتیاز)  سال 2017 رتبه و امتیاز ایران در شاخص رفاه (لگاتوم) سال 2016-2007 رتبه بندی کشورها بر اساس شاخص رفاه (لگاتوم)-امتیاز سال 2016 رتبه بندی کشورها بر اساس شاخص امید به زندگی (سن) سال 2015 رتبه بندی کشورها بر اساس شاخص خوشحالی (خوشحال ترین و غمگین ترین کشورهای جهان) سال 2017 رتبه بندی کشورها بر اساس شاخص کیفیت زندگی سال 2017 رتبه بندی کشورها بر اساس شاخص صلح جهانی  سال 2017 رتبه بندی کشورها بر اساس شاخص نوآوری سال 2017 کشورهای با بیشترین درصد جمعیت برده داری مدرن سال 2016 کشورهای برتر از لحاظ وجود دموکراسی سال 2016 رتبه بندی کشورها بر اساس شاخص حاکمیت قانون  سال 2016
نمایش همه
علاقه مندی ها ()